Team

CFO Team

Piyush Garg

Founder

Manish Gupta

Co-Founder

Nikhil Khurana

GAUTAM THAKKAR

VIVEK GARG